Ανακοινώσεις

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Μετά τη δημοσίευση της από 01/06/2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής και την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, ανακοινώνουμε στον συνημμένο πίνακα τη μοριοδότηση (πίνακας μοριοδότησης) των προσόντων των υποψηφίων, όπως αποφασίστηκε από το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο του σχολείου (πράξη 11η/16-06-2016), σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 33 του Ν. 4386 (ΦΕΚ 83/Α/11.5.2016) και την Υπουργική Απόφαση Δ1/Φ.361.22/116672/01.10.2012 (ΦΕΚ 2788/Β/15/10.2012).

                                                                                           Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                                              Ν. Λινάρδος