oikoshmo-3aΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Σμύρνη  1733 – 1922       Νέα Σμύρνη  1935 –  σήμερα

f1

Άρτεμις Χατζηγιαννάκη, "Η πολιτεία που αρμενίζει στα πέλαγα" (2015) Υδατογραφία σε χαρτί, 69x14 εκ.  

Τρίτη, 23 07 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την πραγματοποίηση 7ήμερης επίσκεψης εκπαιδευτικών και μαθητών του σχολείου μας στην Γαλλία στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ KA229

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την πραγματοποίηση 7ήμερης επίσκεψης εκπαιδευτικών και μαθητών του σχολείου μας στην Γαλλία στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ KA229»

Το Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ KA 229, προτίθεται να πραγματοποιήσει 7ήμερη επίσκεψη για 10 μαθητές και 3 εκπαιδευτικούς με:

$11.      Προορισμό: Faverges (HauteSavoie) – Γενεύη (Γαλλία)

$12.      Αναχώρηση: 11/02/2019

$13.      Επιστροφή: 17/02/2019

Τα ταξιδιωτικά γραφεία που επιθυμούν να αναλάβουν τη διοργάνωση της επίσκεψης καλούνται να καταθέσουν κλειστές οικονομικές προσφορές μέχρι και την Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11:00 σύμφωνα με τις παρακάτω απαιτήσεις:

$11.      Κατάθεση Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενημερότητας του ταξιδιωτικού γραφείου.

$12.      Υπεύθυνη δήλωση του ταξιδιωτικού γραφείου ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας που βρίσκεται σε ισχύ καθώς και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του σήματος.

$13.      Μεταφορικό μέσο: Αεροπλάνο. Η αεροπορική εταιρεία που θα επιλεγεί να μην είναι χαμηλού κόστους και να έχει πρωινή απευθείας πτήση για τη Γενεύη για την αναχώρηση και απευθείας πτήση για την επιστροφή το μεσημέρι ή νωρίς το απόγευμα. Να προσκομιστεί βεβαίωση από την αεροπορική εταιρεία για τα εισιτήρια. Τουριστικό λεωφορείο το οποίο να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης, βάση της κείμενης νομοθεσίας (π.χ. Πιστοποιητικά ΚΤΕΟ, Δελτίο καταλληλότητας, Ζώνες ασφαλείας κ.τ.λ.), το οποίο θα είναι διαθέσιμο στους μαθητές και συνοδούς καθηγητές του σχολείου, από την αναχώρηση μέχρι και την επιστροφή στο αεροδρόμιο του εξωτερικού. Οι οδηγοί θα πρέπει να έχουν όλα τα προβλεπόμενα από τον νόμο δικαιολογητικά και η συμπεριφορά τους απέναντι στα παιδιά και στους συνοδούς καθηγητές να είναι άψογη. Επίσης μεταφορά με λεωφορείο προς και από το αεροδρόμιο της Αθήνας.

$14.      Ασφάλεια Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης και ομαδική και ατομική ασφάλιση των μετακινούμενων μαθητών και εκπαιδευτικών (να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα).

$15.      Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη των εκπαιδευτικών και των μαθητών από οποιαδήποτε αιτία, που να περιλαμβάνει ιατροφαρμακευτική κάλυψη, ικανή νοσοκομειακή περίθαλψη και επείγουσα αερομεταφορά.

$16.      Να αναγράφεται στην προσφορά η τελική συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένων όλων των πιθανών χρεώσεων, φόρων κλπ.

$17.      Απόδοση από το τουριστικό γραφείο οικονομικής ρήτρας στην περίπτωση που δεν τηρηθούν οι όροι της συμφωνίας.

$18.      Τρόπος πληρωμής: την ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου θα καταβληθεί   ως προκαταβολή το 25% του συμφωνηθέντος ποσού, το υπόλοιπο ποσό, έως το 50% του συνολικού ποσού, θα καταβληθεί πριν την αναχώρηση. Η τελευταία δόση θα καταβληθεί την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την επιστροφή και σε συνάρτηση με την καλή εκτέλεση της εκδρομής. Το ποσό αυτό θα αποτελεί και την ποινική ρήτρα.

$19.      Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της εκπαιδευτικής επίσκεψης με υπαιτιότητά του, το ταξιδιωτικό γραφείο οφείλει να επιστρέψει όλα τα ποσά που θα έχουν καταβληθεί.

$110.   Το τελικό πρόγραμμα της εκδρομής θα διαμορφωθεί σε συνεργασία με το ταξιδιωτικό γραφείο που θα επιλεγεί.

$111.   Στην προσφορά κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να αναφέρεται ότι γίνονται ανεπιφύλακτα δεκτοί όλοι οι όροι της προκήρυξης.

Επιπλέον επισημαίνονται τα εξής:

$11.      Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στο Σχολείο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα αποκλειστικά σε κλειστό φάκελο και με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι προσφορές θα ανοιχτούν και θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή του Σχολείου την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12:00.        

$12.      Τα κριτήρια κατακύρωσης θα είναι τόσο τα ποσοτικά όσο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προσφορών, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η επιτυχία της επίσκεψης. Επομένως, η επιτροπή αξιολόγησης δεν υποχρεούται να επιλέξει το πρακτορείο που μειοδοτεί, ενώ θα ληφθεί υπόψη στην τελική επιλογή η φερεγγυότητα του ταξιδιωτικού πρακτορείου.   

$13.      Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ημερομηνίες λόγω έκτακτων συνθηκών ανωτέρας βίας.

$14.      Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε γραπτή διευκρίνιση σχετικά με την επίσκεψη από τα τουριστικά γραφεία που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.  

$15.      Για κάθε διευκρίνιση, παρακαλούνται τα ενδιαφερόμενα τουριστικά γραφεία να επικοινωνήσουν με το Σχολείο.                

$16.      Το ταξιδιωτικό γραφείο που θα επιλεγεί για τη διοργάνωση της εκδρομής θα ειδοποιηθεί τηλεφωνικά αμέσως μετά τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού και με e-mail.     

$17.      Υποβολή ένστασης από τους έχοντες έννομο συμφέρον μπορεί να γίνει εντός δύο (2) ημερών από τη σύνταξη του πρακτικού επιλογής.

Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΙΟΣ